Sposoby realizacji


Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Tworzenie terenowych palcówek pn. "Military Park", których zadaniem m. in. będzie:

  • gromadzenie militariów i materiałów dokumentacyjnych,
  • inwentaryzowanie i katalogowanie oraz opracowywanie dokumentacji odnośnie zgromadzonych muzealiów,
  • przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ich magazynowanie,
  • zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
  • urządzanie stałych wystaw, eksponowanie zbiorów,
  • zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

2. Popularyzację tradycji i historii polskiej myśli twórczej w dziedzinach dotyczących rozwoju obronności, gospodarki i techniki.

3. Finansowanie osób i instytucji, które wnoszą oryginalny wkład naukowy, naukowo-techniczny, kulturalny i oświatowy w unowocześnianie polskiego życia gospodarczego, intelektualnego, technicznego w tym:

  • stypendiowanie osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinach określonych przez statut Fundacji;
  • finansowanie osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, w tym także w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie obronności, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji inwalidów.

4. Współpracę z instytucjami publicznymi, zwłaszcza wojskiem, policją i strażą pożarną, samorządowymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi oraz z innymi podmiotami w zakresie realizacji statutowych celów fundacji.

5. Popularyzację i finansowanie obronności, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i środowiska.

6. Wspieranie inicjatyw proobronnych i aktywne działania w ramach funkcjonujących ogniw obronnych (głównie Obrony Cywilnej), a także Obrony Terytorialnej.

7. Kreowanie i promowanie umiejętności organizatorskich , wyłanianie i kształcenie kadry instruktorskiej (dowódczej), animatorów ruchu społecznego w środowiskach, tworzenie grup wolontariatu na rzecz przygotowania obronnego społeczeństwa.

8. Organizowanie i prowadzenie w systemie kursowym (obozy, szkolenia, seminaria, ćwiczenia w terenie, itp.) wstępnego przygotowania przedpoborowych, a nawet specjalistycznego (do podjęcia obowiązku służby w Obronie Cywilnej i do służby wojskowej), jak również doszkalanie i przeszkalanie rezerw osobowych w identycznym trybie.

9. Prowadzenie praktycznych szkoleń mających na celu przygotowanie ludności do zachowania się na wypadek klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.

10. Współpraca ze szkołami i szeroko rozumianym szkolnictwem w zakresie realizacji celów Fundacji.

11. Finansową i rzeczową pomoc w rehabilitacji zawodowej i społecznej funkcjonariuszom publicznym m.in. policjantom, strażakom, lotnikom i żołnierzom oraz członkom ich rodzin, których zdrowie ucierpiało w służbie społeczeństwu i innych zdarzeń losowych.

12. Skupianie szerokiego grona autorytetów w zakresie działania Fundacji.

13. Organizowanie i finansowanie działań polegających na pozyskiwaniu znalezisk historycznych, zabytków i eksponatów oraz rekonstruowanie wytworów polskiej i światowej myśli technicznej, służącej m.in. obronności i lotnictwu.

14. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i wykładów, których celem jest realizacja idei Fundacji.

15. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych w celu realizacji celów Fundacji.

16. Przeznaczanie wygospodarowanych (zgromadzonych) środków na wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej, bezpieczeństwo publiczne, obronę narodową, ochronę środowiska, dobroczynność oraz na inne działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino